Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z nowym portalem dla klientów i przedsiębiorców

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny uruchomił pilotażowo nowoczesne narzędzie dla przedsiębiorców i klientów. Ci pierwsi będą mogli łatwo wypełnić swoje obowiązki wobec UFG, z kolei ci drudzy będą mogli szybko sprawdzić czy dane biuro turystyczne jest objęte odpowiednią ochroną oraz –
w przypadku niewypłacalności biura – dowiedzieć się o statusie swojej wypłaty ze środków Funduszu.

Nowy portal TFG to baza wiedzy dla turystów na temat przedsiębiorstw z branży turystycznej, miejsce prezentowania danych o rynku, a także elektroniczna wersja Centralnej Ewidencji podmiotów z branży turystycznej. Portal przyda się przede wszystkim firmom z branży turystycznej. Umożliwia on elektroniczne składanie deklaracji i późniejsze ich korygowanie, a także odprowadzanie składek do TFG. Za pośrednictwem portalu przedsiębiorcy mogą w łatwy sposób komunikować się z Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym i Urzędami Marszałkowskimi, co istotnie ułatwia funkcjonowanie
w obecnej sytuacji.

Portal pełni również funkcję bazy danych. Dzięki uzyskanemu dostępowi do bieżących raportów,
w tym także do zbiorczych danych na temat całego rynku, przedsiębiorcy będą mogli śledzić trendy i dostosowywać swoje działania do panujących warunków.

Z kolei klienci biur turystycznych mają możliwość rzetelnego zweryfikowania czy dany przedsiębiorca  posiada wpis do prowadzonego przez marszałków województw rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz czy posiada wymagane zabezpieczenie finansowe. To z kolei pozwoli na ubieganie się o zwrot wniesionych wpłat w przypadku upadłości biura lub spokojne dokończenie urlopu i powrót do kraju. Klienci będą mogli również sprawdzić status takiej wypłaty ze środków TFG.

Portal Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego powstał z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dzięki finansowaniu z funduszy Unii Europejskiej. Wartość wsparcia UE wyniosła 5 686 041,19 zł.

Adres portalu: https://tfg.ufg.pl/

 

Informacja o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to uzupełniające zabezpieczenie finansowe (tzw. drugi filar) dla turystów w przypadku zaistnienia niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych oferujących klientom w pakiecie co najmniej dwie usługi (np. przelot i hotel lub hotel i wycieczki). Pierwszym zabezpieczeniem (tzw. pierwszy filar) są gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenie na rzecz podróżnych czy turystyczny rachunek powierniczy. Każdy działający zgodnie
z prawem przedsiębiorca turystyczny powinien posiadać zabezpieczenie zarówno w pierwszym, jak i w drugim filarze.

TFG zabezpiecza finansowo tych podróżnych, którzy korzystają z usług legalnie działających biur podróży, zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Ewidencję tę prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Odpowiedzialność TFG dotyczy wyłącznie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, które są zgodne z zakresem i rodzajem działalności wpisanej w Ewidencji.

Dodaj komentarz