Strajk w LOT zakończony

Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT oraz zarządy Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych informują, że strony zawarły porozumienie w sprawie zakończenia strajku.

Najważniejsze postanowienia to:

Zakończenie akcji strajkowej z dniem 1 listopada 2018 r.

Przywrócenie do pracy pani Moniki Żelazik oraz wszystkich osób zwolnionych w związku ze strajkiem rozpoczętym 18 października br.

Uchylenie nagany nałożonej na pana Adama Rzeszota

Zobowiązanie do niedochodzenia od organizatorów, kierujących strajkiem lub uczestników strajku roszczeń pieniężnych związanych z akcją strajkową

Przystąpienie w najbliższym czasie do uzgodnień zmian w obowiązującym w Spółce regulaminie wynagradzania – według przyjętego harmonogramu spotkań, począwszy od 7 listopada br.

Ponadto strony zobowiązały się do zachowania spokoju społecznego przez okres co najmniej 24 miesięcy pod warunkiem przestrzegania prawa i postanowień zawartego Porozumienia.

Porozumienie obejmuje też obustronne zobowiązanie do rozwiązywania wszelkich kwestii spornych dotyczących wzajemnych relacji stron w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

Dodaj komentarz