Rozporządzenie z dnia 20listopada 2020r.w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Na podstawie art.119ust.2 ustawy zdnia 3lipca 2002r. –Prawo lotnicze (Dz.U. z2020r. poz.1970) zarządza się, co następuje:

 

§1.1.Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych ilądowiskach wpi-sanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe zlotnisk położonych na terytorium:1)Bośni iHercegowiny;2)Czarnogóry;3)Gruzji;4)Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;5)Republiki Armenii;6)Republiki Kosowa;7)Republiki Macedonii Północnej;8)Republiki Serbii;9)Stanów Zjednoczonych Ameryki, zwyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois iNowy Jork.2.Zakazu, októrym mowa wust.1, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:1)na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;2)za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;3)o których mowa wart.76ust.1 ustawy zdnia 3lipca 2002r. –Prawo lotnicze;4)realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych wrozumieniu ustawy zdnia 23wrześ-nia 1999r. ozasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. z2018r. poz.2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;5)wyczarterowane przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działa-jącego na jego zlecenie;6)z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wyko-nano zwynikiem negatywnym test diagnostyczny wkierunku SARS-CoV-2.3.Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza wdzienniku urzędowym tego ministra, wdrodze  obwieszcze-nia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, októrych mowa wust.2pkt6.§2.Rozporządzenie traci moc zdniem 8grudnia 2020r

.§3.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 25listopada 2020r.

Dodaj komentarz